Poslání hospice

Hospic je instituce poskytující hospicovou péči, která je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím.

Hospicová péče má společný průnik s paliativní medicínou, která na rozdíl od kurativní (někdy též „vítězné“) medicíny již pacienta neléčí, ale naopak nastupuje tam, kde možnosti léčby jsou vyčerpány.

Hospicová péče proti paliativní medicíně nemá pouze rozměr zdravotní, ale i sociální, psychický a spirituální. Je orientována na zmírnění, respektive odstranění bolestí ve všech těchto čtyřech oblastech, tj. fyzické, sociální, psychické a duševní.

Hospice mohou být leckdy zaměňovány především laickou veřejností za zcela jiné typy institucí. Rozhodně nejsou Domovem pro seniory, Léčebnou dlouhodobě nemocných, Pečovatelskou službou, Home Care, …, nebo místem, kam se chodí umírat.

Hospic je instituce, která umožní pacientovi prožít co nejkvalitněji jeho poslední životní fázi, která je stejně důležitá jako všechny fáze předchozí.

Primárním cílem hospicové péče je zajistit důstojné umírání člověka a zbavení ho nejen strachu ze smrti ale i všech bolestí.

Současně je třeba zdůraznit, že smrt není něčím nepřirozeným, ale naopak přirozeným vyvrcholením života bez níž by ten pozbyl smyslu.

Hospic v každém případě pacientovi garantuje, že:

  • nebude trpět nesnesitelnou bolestí;
  • v posledních chvílích nezůstane osamocen;
  • za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost.

Hospicová péče má několik forem. V ČR se prosazují především dvě základní formy, a to domácí hospicová péče poskytovaná „mobilními“ hospici a lůžková hospicová péče poskytovaná „kamennými“ hospici.

Domácí hospicová péče se uplatňuje v těch případech, kdy je možné, aby pacient prožíval svoji poslední životní fázi v kruhu rodinném, mezi svými blízkými.

Lůžková hospicová péče je určena pro ty pacienty, kde domácí hospicová péče si již nedokáže s progredací nemoci pacienta poradit nebo nejsou vytvořeny podmínky pro poskytování domácí hospicové péče.